കാട്ടാനയെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Trulli

കാട്ടാനയെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുത്തങ്ങ റെയിഞ്ചിൽ തോട്ടാമൂല പൂതമൂലയിലാണ് കാട്ടുകൊമ്പനെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വനാതിർത്തിയിലാണ് കാട്ടാനയെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വനം വകുപ്പ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. 13 വയസ്സുള്ള ആനയാണ് ചരിഞ്ഞത്.

73

Avaneeth

Avaneeth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *